KÖPEOBJEKTETS SKICK

Säljaren garanterar att den verksamhet som köpeobjektet avser har inga nuvarande skulder, kommande skulder eller betalningsanmärkningar. 

Parterna är överens om att Köparen går i borgen för Bolagets skulderevers (hänvisas till punkt 8. Övrigt) och att i den mån eventuella anspråk riktas mot Bolaget eller i det fall Bolaget likvideras eller i övrigt blir föremål för en konkurs skall Säljaren hållas ansvarsfri. Säljaren garanterar att såvitt denne har kännedom så överlåts aktierna utan några säkerhets-, options-, eller lösningsrätter eller andra rådighetsinskränkningar av något slag. Överlåtelsen innefattar jämväl en överlåtelse av samtliga till Aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt till återbetalning av villkorade aktieägartillskott om ej Parterna skriftligen kommit överens om andra villkor.

UTGIFTER OCH INKOMSTER

Parterna är införstådda med att Säljaren som förbehåller sig den fullständiga äganderätten till köpeobjektet fram till överlåtelsedatum. Säljaren skall svara för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet fram till och med det angivna datumet. Från och med Tillträdesdatumet svarar köparen för utgifter och har rätt till inkomster avseende köpeobjektet.

BOLAGSVERKET

Köparen ansvarar för att anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Köparen accepterar i och med detta avtal Bolagsverkets handläggningstider för hantering och korrigering av de ändringar man inlämnat. Bolagsspecialisten Sverige AB kan INTE påverka dessa handläggningstider eller ge ut någon Generalfullmakt. Köparen ansvarar själv över att kontrollera och följa inlämnat ärende. Detta följer man via Bolagsverkets hemsida. Köparen står för Bolagsverkets avgifter. Köparen är därmed införstådd med att denne inte kan rikta några anspråk mot Säljaren på grund av myndigheters handläggningstid eller hantering av dennes ärende i övrigt.

SKATTEVERKET

Köparen ansvarar över att Svensk näringsgrensindelning och dess koder (SNI koder) stämmer överrens med verksamhetens ändamål. Överrensstämmer inte sni-koderna med verksamhetens syfte måste köparen anmäla ändring av korrekta koder till Skatteverket. Köparen ansvarar även över att ändra delägare hos Skatteverket – enklast görs det via www.verksamt.se. Detta är jätteviktigt att det görs och det görs efter man står som firmatecknare i bolaget.

ÖVRIGT

Detta köpeavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav köparen och säljaren erhållit varsitt.

Köparen lämnar ansvarsfrihet åt nuvarande styrelse/aktieägare.

Köparen bör efter ändringen är klar hos Bolagsverket ändra företagsadress även via www.adressandring.se.

Köparen ansvarar för att upprätta årsredovisning och inkomstdeklaration för räkenskapsår som ej inlämnats och således kommande räkenskapsår.

Köparen åtar sig att återställa aktiekapitalet till bolaget som avser reglering av skuldrevers, dvs. kapital som Eunomiqa AB har återtagit från företagets bankkonto. Detta bör göras omgående och detta kan göras i form av likvida medel eller inventarier. Köparen intygar att denne går i personlig borgen för skuldreversen genom att signera detta Avtal.

Köparen åtar sig ansvaret att byta styrelse vid överlåtelsedagen. I den mån Köparen ej bytt styrelse vid överlåtelsedagen eller i övrigt agerat på något vis som inneburit ansvar eller skada för Säljaren skall Köparen vara ersättningsskyldig för sådan skada.

Köparen ansvarar för att återställa aktiekapitalet i bolaget.

BETALNINGSFÖRSUMMELSE

Köparen betalar 100% av köpeskillingen senast 24 timmar efter signering till Eunomiqa AB. Brister köparen i sitt betalningsåtagande eller i något i detta Avtal angivet åtagande, har Säljaren rätt att ogiltigförklara köpet och åter bjuda ut Bolaget till försäljning till andra parter. Eventuella kostnader eller skador Säljaren ådragit sig i samband med detta skall Köparen vara ersättningsskyldig för varför Eunomiqa AB förbehåller sig rätten att debitera köparen 25% av Köpeskillingen. Köparen har ej rätt att bruka Bolaget innan betalningen är gjord. Parterna är därmed överens att om Köparen ej erlagt fullständig köpeskilling vid Tillträdesdatumet skall Säljaren ha rätt att erbjuda Bolaget till annan part.

SEKRETESS

Parterna förbinder sig att behandla innehållet i detta Avtal som konfidentiell information och inte utan medgivande från den andra Parten röja innehållet för tredje man. Part ska dock äga rätt att lämna ut information i den utsträckning Parten är skyldig därtill på grund av (i) lag, (ii) domstols eller myndighets dom eller beslut eller (iii) att röjandet sker i samband med tvist eller annan rättsprocess rörande Parternas skyldigheter enligt Avtalet.

Parterna förbinder sig att inte utan vidare för utomstående utöver vad lag kan föreskriva yppa konfidentiell information rörande innehållet i detta Avtal eller Bolaget i övrigt. Med konfidentiell information rörande Bolaget förstås i denna bestämmelse varje uppgift – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om uppgiften dokumenterats eller inte som Bolaget önskar hålla hemlig, med undantag för uppgifter som är eller blir allmänt kända eller som kommit eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot denna bestämmelse.

TVIST

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom svensk rätt vid allmän domstol med Norrköpings tingsrätt som första instans.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

Tillägg och ändringar till detta Avtal skall göras skriftligen samt skriftligen godkännas av bägge Parter för att kunna göras gällande.